Начало

След Освобождението в млада България, съдилищата са едни от първите новоизградени държавни институции, защото държавността и сувернитета са немислими без правовия ред. В историята на българското право В. Търново винаги ще има знаково място. Тук на 16 април 1879 година 229 народни представители подписват първия основен закон на Третата българска държава – Търновската конституция.

Добрите традиции имат своето продължение и днес, когато пред българските магистрати стоят изключително отговорни задачи, свързани с реформата в съдебната система, с овладяването на европейските правни норми и достигане на европейското равнище на правораздаване.

Тази уеб-страница и непрекъснатото актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Великотърновски окръжен съд. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност досежно Вeликотърновски окръжен съд и съдиите работещи в него.

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
5000 гр. Велико Търново
ул. Васил Левски 16

e-mail
court-vt@cablebg.net
Районни съдилища